stemma della regione
Accedi ai servizi
Utenti con dislessia
logo del comune
Comune di Sorradile
Stai navigando in : Le News
Torradu a Abèrrere S’isportellu Linguìsticu Sardu

Gràtzias a unu finantziamentu arribadu cun sa Lege 482/1999 a su Comune de Ardaule, capu-filera de un'assótziu intra de sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Neoneli, Nughedu Santa Vitória, Samugheo, Sorradile, Ula assotziados pro custu progetu, at torradu a apèrrere s'isportellu linguìsticu subra-comunale.
leggi
Ufficio correlato: SEGRETERIA
Comune di Sorradile - Corso Umberto I, 61 - 09080 Sorradile (OR)
  Tel: 0783.69.023   Fax: 0783.69.404
  Codice Fiscale: 80006190955   Partita IVA: 80006190955
  P.E.C.: ufficisorradile@pec.it   Email: ragioneria@comune.sorradile.or.it